Bài 6: Cấu trúc lặp while

0

* TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Cấu trúc lặp while
Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại [Khối lệnh] khi điều kiện [biểu thức điều khiển] còn thoả mãn.

2. Cú pháp
while (biểu thức điểu khiển)
{
Khối lệnh;
}

  Trong đó:
– biểu thức điểu khiển là biểu thức logic.
– [Khối lệnh] còn thực hiện khi [biểu thức điều khiển] còn đúng.
– Trong [khối lệnh] cần có sự tác động để [biểu thức điều khiển] sai.

** VÍ DỤ
———————————

Ví dụ 1:
+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
int n;
// nhap n
cout<<“\n n= “;
cin>>n;

// tinh tong
int s=0,i=0;
while(i<=n){
s=s+i;
i++;
}

// in ket qua
cout<<“\n Tong = “<<s;
return 0;
}

Ví dụ 2:
+ Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
int n;

// nhap n
cout<<“\n n= “;
cin>>n;

// dem so chan
int dem=0,i=0;
while (i<=n){
if (i%2==0) dem++;
i++;
}
// in ket qua
cout<<“\n Ket qu = “<<dem;
return 0;
}

Vi dụ 3:
+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
cout<<“\n In ket qua: “;
int i=1000;
while (i<=9999)
{
if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
cout<<i<<” ; “;
i++;
}
return 0;
}

Ví dụ 4:
+ Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
cout<<“\n In bang cuu chuong: \n”;
int i=1;
while (i<=9)
{
int j=1;
while (j<9){
cout<<i<<“x”<<j<<“= “<<i*j<<” ; “;
j++;
}
cout<<“\n”;
i++;
}
return 0;
}

Ví dụ 5:
+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
cout<<“\n In so nguyen to nho hon 1000: \n”;
int i=1;
while (i<=1000)
{
int test=0,j=2;
while (j<i){
if(i%j==0) {
test=1;
break;
}
j++;
}
if(test==0) cout<<i<<” ; “;
i++;
}
return 0;

}

 

Share.

About Author

Leave A Reply