Bài 5: Cấu trúc lặp for

0

* TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Cấu trúc lặp for là cấu trúc lặp có số lần lặp biết trước.

2. Cú pháp:
for(biểu thức 1 ; biểu thức 2 ; biểu thức 3)
{
khối lệnh;
}

Trong đó:
– biểu thức 1: thiết lập ban đầu
– biểu thức 2: điều kiện lặp, là biểu thức logic
– biểu thức 3: thiết lập lại
– Quá trình lặp dừng lại khi biểu thức 2 sai.

** VÍ DỤ
———————————

Ví dụ 1:
+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím
+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
int n;

// nhap n
cout<<“\n n= “;
cin>>n;

// tinh tong
int s=0;
for(int i=0;i<=n;i++)
s=s+i;

// in ket qua
cout<<“\n Tong = “<<s;

return 0;
}

Ví dụ 2:
+ Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
int n;

// nhap n
cout<<“\n n= “;
cin>>n;

// dem so chan
int dem=0;
for(int i=0;i<=n;i++)
if (i%2==0) dem++;

// in ket qua
cout<<“\n Ket qu = “<<dem;
return 0;

}

Vi dụ 3:
+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
cout<<“\n In ket qua: “;
for(int i=1000;i<=9999;i++)
{
if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
cout<<i<<” ; “;
}

return 0;

}

Ví dụ 4:
+ Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
cout<<“\n In bang cuu chuong: \n”;
for(int i=1;i<=9;i++)
{
for(int j=1;j<9;j++)
cout<<i<<“x”<<j<<“= “<<i*j<<” ; “;
cout<<“\n”;
}

return 0;

}

Ví dụ 5:

+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
cout<<“\n In so nguyen to nho hon 1000: \n”;
for(int i=1;i<=1000;i++)
{
int test=0;
for(int j=2;j<i;j++)
if(i%j==0) {
test=1;
break;
}
if(test==0) cout<<i<<” ; “;
}
return 0;

}

Share.

About Author

Leave A Reply