Bài 8: Trình bày trang và in

0
  1. 1. Chọn cỡ giấy, hướng in, đặt lề

–    Vào  menu Format\Page,  xuất hiện  hộp  hội thoại  Page  Style, chọn thẻ Page.50

Hình 50. Hộp hội thoại Page Style – Thẻ Page

–    Thay đổi định dạng trang giấy trong khung Paper format

+   Chọn khổ giấy tại ô Format hoặc tự chọn chiều rộng giấy tại ô Width, chiều cao giấy tại ô Height.

+   Tại  ô  Orientation,  tích  chọn  Portrait  để  in  giấy  ngang  hoặc Landscape để in giấy dọc.

–    Đặt lề cho giấy tại khung Margin:

+ Left Lề trái
+ Right Lề phải
+ Top Lề trên
+ Bottom Lề dưới

 

–    Nhấn nút <<OK>>.

Đơn vị đo trong Calc được mặc định là Inch. Bạn có thể thay đổi sang đơn vị Centimeter (cm) hoặc Milimeter (mm) bằng cách:

+ Vào menu Tools\Options, xuất hiện hộp hội thoại Options.

+ Tại ô trái của hộp hội thoại, nhấn chọn OpenOffice.org Calc\General.

+ Tại phần bên phải của hộp hội thoại, nhấn chọn đơn vị đo mong muốn tại ô Measurement unit.

+ Nhấn nút <<OK>>.

2. Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang

–    Vào menu Edit\Headers & Footers, xuất hiện hộp hội thoại:51

Hình 51. Hộp hội thoại Headers/Footers

–    Calc ngầm định tiêu đề đầu trang là tên của trang tính, tiêu đề cuối trang là chữ Page kèm theo số thứ tự của trang tính. Bạn có thể thay đổi các tiêu đề này lần lượt tại trang Header Footer của hộp hội thoại.

–    Ý nghĩa thông tin tại trang Header (hoặc Footer):

+ Left area Đặt tiêu đề bên trái
+ Center area Đặt tiêu đề ở giữa
+ Right area Đặt tiêu đề bên phải
+ Header/Footer Chọn kiểu tiêu đề sẵn có
+ Custom header/footer Định dạng cho tiêu đề

 

–    Nhập hoặc chọn tiêu đề đầu trang (hoặc cuối trang) như mong muốn.

–    Nhấn nút <<OK>>.Bn có thể tắt tiêu đề đầu trang (hoặc cuối trang) bằng cách vào menu

Format\Page,  chọn  thẻ  Header  (hoặc  Footer)  và  bỏ  dấu  tích  tại  ô Header on (hoặc Footer on).

 

3. Lặp lại tiêu đề của bảng tính khi sang trang

Ở các bảng tính lớn, mỗi khi sang trang, để tránh phải gõ lại các tiêu đề, bạn tiến hành các bước như sau:

–    Vào menu Format\Print Ranges\Edit, xuất hiện hộp hội thoại:52

Hình 52. Hộp hội thoại Edit Print Ranges

–    Nếu  cần  lặp  lại  các  hàng  tiêu  đề,  điền  số  của  các  hàng  tiêu  đề  đó trong khung Rows to repeat. Ví dụ: Để lặp lại hàng 1, nhập $1 hoặc dùng chuột chọn  một ô bất kỳ  của hàng 1. Để lặp  lại hàng 1 và 2, nhập $1:$2 hoặc dùng chuột chọn hai ô bất kỳ của hai hàng trên.

–    Nếu cần lặp lại các cột, điền chữ của các cột trong khung Columns to repeat. Ví dụ: Để lặp lại cột A, nhập $A hoặc dùng chuột chọn một ô bất kỳ của cột A. Để lặp lại cột A và B, nhập $A:$B hoặc dùng chuột chọn hai ô bất kỳ của hai cột trên.

–    Nhấn nút <<OK>>.

Nếu muốn chỉ in ra dữ liệu của một vùng nào đó, điền địa chỉ vùng đó vào khung Print range.

Bn sẽ chỉ thấy ý nghĩa của các thao tác trên khi chọn xem trước khi in (Page Preview) hoặc khi in ra giấy.

4. In

–    Trước khi in, bạn nên:

+   Xem trước khi in: Vào menu File\Page Preview hoặc nhấn chuột vào  biểu  tượng    trên  thanh  công  cụ  để  xem  bố  cục  các  trang tính cần in, đảm bảo các trang tính in ra như mong muốn.

+   Kiểm tra xem máy in đã sẵn sàng chưa.

–    Sau khi nội dung in và máy in đã sẵn sàng, tiến hành các thao tác sau:

+   Vào  menu  File\Print  hoặc  nhấn  tổ  hợp  phím  Ctrl+P,  xuất  hiện hộp hội thoại:53

Hình 53. Hộp hội thoại Print

+   Lựa chọn nội dung in ra trong khung Print:

ƒ    All sheets           In tất cả các trang tính

ƒ    Selected sheets In các trang tính được chọn

ƒ    Selected cells    In các ô được chọn

+   Lựa chọn vùng sẽ in trong khung Print range:

ƒ    All pages           In tất cả các trang

ƒ    Pages                  Chỉ  in  các  trang  do  bạn  nhập  vào  (nếu  các trang liền nhau, nhập số thứ tự của trang                                 đầu và trang cuối cách nhau bởi dấu gạch ngang,

ví  dụ:  1-5.  Nếu  các  trang  không  liền  nhau, nhập vào các trang cần in cách nhau bởi dấu chấm phẩy, ví dụ: 1;5;8.

+   Nhập vào số lượng bản cần in ra trong ô Number of copies.

+          Nhấn nút <<OK>>.

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply