Bài 2: CÁC THAO TÁC VỚI TRANG TÍNH

0

1. Thêm và xoá các trang tính

Theo  mặc  định,  mỗi  một  bảng  tính  mới  chứa  ba  trang  tính  trống.  Nếu không cần tất cả ba trang tính, bạn có thể dễ dàng xoá bỏ những trang tính không cần thiết. Nếu muốn có thêm trang tính, bạn có thể chèn các trang tính tuỳ theo nhu cầu. Cách thực hiện như sau:

–    Thêm trang tính:

+   Vào menu Insert\Sheet, hoặc nhấn chuột phải lên thanh thẻ tên trang tính và chọn Insert Sheet, xuất hiện hộp hội thoại:4

Hình 4. Hộp hội thoại Insert Sheet

+   Chọn vị trí xuất hiện của trang tính mới tại phần Position:

o Before current sheet: Xuất hiện trước trang tính hiện thời.

o After current sheet: Xuất hiện sau trang tính hiện thời.

+   Chọn số lượng trang tính cần thêm mới tại ô No. of sheets.

+   Đặt tên cho trang tính mới tại ô Name.

+   Nhấn nút <<OK>> để thêm trang tính mới.

–    Xoá trang tính:

+   Chọn trang tính cần xoá.

+   Vào menu Edit\Sheet\Delete, hoặc nhấn chuột phải lên thanh thẻ tên trang tính và chọn Delete Sheet.

+   Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

2. Đổi tên trang tính

Ngầm  định  các  trang  tính  được  đặt  tên  lần  lượt  là  Sheet1,  Sheet2  và Sheet3. Tuy nhiên bạn có thể đổi tên các trang để dễ nhận biết nội dung của từng trang tính. Cách thực hiện như sau:

–    Vào  menu  Format\Sheet\Rename,  hoặc  nhấn  chuột  phải  lên  thanh thẻ tên trang tính, chọn Rename Sheet, xuất hiện hộp hội thoại:5

Hình 5. Hộp hội thoại Rename Sheet

–    Nhập tên mới cho trang tính tại ô Name.

–    Nhấn nút <<OK>> để chấp nhận tên mới của trang tính.

3. Sao chép/Di chuyển một trang tính

Bạn có thể sao chép một trang tính để tạo ra trang tính mới, đồng thời có thể thay đổi vị trí của các trang tính để tiện lợi cho việc quản lý. Cách thực hiện như sau:

–    Trên thanh thẻ tên trang tính, nhấn chuột phải vào tên trang tính cần sao chép hoặc di chuyển, chọn  Move/Copy Sheet, xuất hiện hộp hội thoại:6

Hình 6. Hộp hội thoại Move/Copy Sheet

–    Tích chọn ô Copy nếu bạn muốn sao chép trang tính.

–    Chọn vị trí mới cho trang tính tại phần Insert before (Trang tính sẽ được di chuyển ra trước trang tính được chọn trong danh sách này, hoặc sẽ được di chuyển xuống cuối cùng của bảng tính nếu bạn chọn move to end position)

–    Nhấn nút <<OK>> để sao chép hoặc di chuyển trang tính.

Bn có thể sao chép hoặc di chuyển nhanh trang tính bằng cách sau:

+ Di chuyển: Nhấn giữ chuột trái vào tên trang tính và di tên trang tính ra vị trí mới rồi thả chuột.

+ Sao chép: Giữ phím Ctrl, nhấn giữ chuột trái vào tên trang tính và di tên trang tính ra vị trí mới rồi thả chuột.

4. Ẩn và hiện lại một trang tính

Bạn có thể ẩn một trang tính và cho hiện lại trang tính đó khi cần. Cách thực hiện như sau:

–    Ẩn một trang tính:

+   Chọn trang tính cần ẩn.

+   Vào menu Format\Sheet\Hide, trang tính được chọn sẽ biến mất và chuyển trang tính ngay sau đó thành trang hiện thời.

–    Hiện lại trang tính:

+   Vào menu Format\Sheet\Show, xuất hiện hộp hội thoại:7

Hình 7. Hộp hội thoại Show Sheet

+   Chọn trang tính cần hiện trong danh sách.

+   Nhấn nút <<OK>> để hiện lại trang tính đó.

5. Bảo vệ trang tính

Để bảo vệ trang tính khỏi sự thay đổi dữ liệu do người khác gây nên, bạn có thể thực hiện như sau:

–    Chọn trang tính cần bảo vệ.

–    Vào menu Tools\Protect Document\Sheet, xuất hiện hộp hội thoại:8

Hình 8. Hộp hội thoại Protect Sheet

–    Nhập mật khẩu bảo vệ vào ô Password.

–    Nhập lại mật khẩu bảo vệ vào ô Confirm để xác nhận.

–    Nhấn nút <<OK>> để chấp nhận mật khẩu.

Sau khi thực hiện chức năng trên, toàn bộ trang tính sẽ được bảo vệ và không sự thay đổi nào có thể thực hiện được đối với trang tính đó.Để bỏ bảo vệ, thực hiện như sau:

–    Chọn trang tính cần bỏ bảo vệ.

–    Vào menu Tools\Protect Document\Sheet, xuất hiện hộp hội thoại:9

Hình 9. Hộp hội thoại Unprotect sheet

–    Nhập mật khẩu bảo vệ vào ô trống.

–    Nhấn nút <<OK>> để bỏ bảo vệ.

Với chức năng bảo vệ trang tính, người dùng khác sẽ nhìn thấy dữ liệu nhưng không thay đổi được dữ liệu đó.

Để bảo vệ cả bảng tính khỏi sự truy nhập và nhìn thấy dữ liệu của người khác, bạn có thể thực hiện theo cách sau:

+ Vào menu File\Save As.

+ Trên hộp hội thoại Save As hiện ra, tích chọn ô Save with password.

+ Nhấn nút <<Save>>, xuất hiện cảnh báo, chọn <<Yes>>.

+  Trên  hộp  hội  thoại  Enter  Password  hiện  ra,  nhập  mật  khẩu  bảo  vệ bng tính vào ô Password Confirm (giống hệt nhau).

+ Nhấn nút <<OK>> để chấp nhận mật khẩu. Sau  khi  thực  hiện  thao  tác  trên,  mỗi  khi  mở  bảng  tính,  hộp  hội  thoại Password sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập vào mật khẩu bảo vệ. Nếu nhập đúng Calc mới mở bảng tính đó.

6. Chọn nhiều trang tính

–    Liền kề: Nhấn chuột vào thẻ tên đầu, giữ phím Shift trong khi nhấn chuột vào thẻ tên cuối.

–    Cách nhau: Giữ phím Ctrl trong khi nhấn chuột vào các thẻ tên cần chọn.

–           Để bỏ chọn một trang tính: Giữ phím Ctrl trong khi nhấn chuột vào thẻ tên của trang tính cần bỏ chọn.

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply