Bài 4: BẢNG BIỂU

0

Thực đơn và thanh công cụ về bảng

 39 Hình 39: Thanh công cụ về bảng – Table

Tên biểu tượng Miêu tả
Bảng – Table Chèn một bảng vào trong tài liệu. Bạn cũng có thể nhấn vào mũi tên bên phải biểu tượng này, sau đó kéo chuột để lựa chọn số hàng, số cột của hàng.
Kiểu đường viền – Line Style Mở công cụ kiểu đường viền để sửa kiểu cho đường viền của bảng.
Màu đường viền – Line Color Mở công cụ màu đường viền để sửa đổi màu của đường viền.
Đường viền – Borders Mở công cụ đường viền để có thể lựa chọn các cạnh có đường viền.
Màu nền – Background Color Mở công cụ màu nền để có thể lựa chọn màu nền cho bảng.
Nhập ô – Merge Cells Kết hợp các ô được lựa chọn thành một ô duy nhất.
Chia ô – Split Cells Mở hộp hội thoại chia ô để có thể định nghĩa cách bạn phân chia một ô.
Tối ưu hóa – Optimize Mở công cụ tối ưu hóa để có thể phân bổ các hàng, các cột đều nhau, hay tối ưu hóa chiều cao, độ rộng của các hàng, cột.
Trên – Top Canh lề nội dung của các ô được lựa chọn về phía trên của ô.
Giữa (Dọc) – Center (Vertical ) Canh lề nội dung của các ô lựa chọn về phía trung tâm của ô
Dưới – Bottom Canh lề nội dung của các ô lựa chọn về phía dưới của ô.
Chèn dòng – Insert Row Chèn một dòng vào phía bên dưới của dòng được lựa chọn.
Chèn cột – Insert Column Chèn một cột vào sau cột được lựa chọn.
Xóa dòng – Delete Row Xóa một dòng hay nhiều dòng được lựa chọn từ bảng.
Xóa cột – Delete Column Xóa một cột hay nhiều cột được lựa chọn từ bảng.
Tự động định dạng – AutoFormat Mở hộp hội thoại tự động định dạng, ở đó bạn có thể lựa chọn trong một tập hợp rất nhiều các định dạng được định nghĩa từ trước bao gồm: phông chữ, kiểu tô, và đường viền
Thuộc tính bảng – Table Properties Mở hộp hội thoại định dạng bảng, ở đó bạn có thể sửa đổi rất nhiều thuộc tính cho bảng như: tên, căn chỉnh, giãn cách, độ rộng cột, màu nền của bảng.
Sắp xếp – Sort Mở hộp hội thoại sắp xếp, nơi bạn có thể xác định các tiêu chuẩn sắp xếp cho các ô được lựa chọn.
Tổng – Sum Kích hoạt chức năng tính tổng. Bạn có thể tham khảo phần “Tính toán trên bảng” trang 66.

Bảng 1: Chức năng của các biểu tượng trên thanh công cụ bảng

Để hiển thị thanh công cụ Table bạn có thể vào menu View\Toolbars\Table.

Tạo bảng mới

 • Cách 1:
 • Đặt trỏ chuột tại vị trí muốn tạo bảng trong văn bản.
 • Nhấn chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng Table trên thanh công cụ, xuất hiện một bảng lưới như sau:40

 Hình 40: Thêm bảng mới từ thanh công cụ

 • Nhấn giữ và kéo chuột qua lưới đó để chọn số hàng và số cột muốn tạo rồi thả chuột.
 • Cách 2:
 • Đặt trỏ chuột tại vị trí muốn tạo bảng trong văn bản.
 • Vào menu Table\Insert\Table, hoặc nhấn chuột vào biểu tượng Table trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:41

  Hình 41: Hộp hội thoại Insert Table

 • Điền thông tin về cấu trúc bảng mới lên hộp hội thoại này:
 • Đánh tên bảng trong hộp Name.
 • Gõ số cột của bảng vào mục
 • Gõ số dòng của bảng vào mục
 • Muốn chọn mẫu bảng đã có sẵn, bạn nhấn <<AutoFormat>>. Khi đó xuất hiện hộp hội thoại AutoFormat như sau:42

   Hình 42: Hộp hội thoại AutoFormat

 • Chọn mẫu bảng mong muốn.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện việc tạo bảng mới.
 • Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F12, rồi thao tác giống như cách 2.

Một số thao tác trong bảng

 • Di chuyển đến điểm chèn:

Nhấn chuột tại ô muốn đến hoặc sử dụng bàn phím như sau:

 • Đến ô kế: Nhấn phím Tab.
 • Về ô trước: Nhấn tổ hợp phím Shift+Tab.
 • Lên xuống một hàng: Sử dụng phím mũi tên.
 • Chọn ô, hàng, cột:
 • Chọn một ô: Nhấn chuột tại vùng chọn của ô (bên trái ô).
 • Chọn một hàng: Đưa chuột ra đầu trái của hàng muốn chọn, khi con trỏ chuột xuất hiện hình mũi tên thì nhấn chuột để chọn.
 • Chọn một cột: Đưa chuột lên trên đầu cột muốn chọn, khi con trỏ chuột xuất hiện hình mũi tên thì nhấn chuột để chọn cột.
 • Chọn toàn bộ bảng: Vào menu Table\Select\Table.
 • Chèn hàng, cột:
 • Chèn hàng:
 • Muốn chèn thêm hàng, đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn chèn hàng, nhấn chuột phải chọn Row\Insert hoặc vào menu Table\Insert\Row. Khi đó xuất hiện hộp hội thoại Insert Rows.43

    Hình 43: Hộp hội thoại Insert Rows

 • Nhập số hàng cần chèn thêm vào hộp Amount.
 • Tích chọn Before nếu muốn chèn thêm hàng mới vào trước hàng đã chọn.
 • Tích chọn After nếu muốn chèn thêm hàng mới vào sau hàng đã chọn.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện việc thêm hàng.
 • Chèn cột:
 • Muốn chèn thêm cột, đặt con trỏ vào vị trí muốn chèn, nhấn chuột phải chọn Column\Insert hoặc vào menu Table\Insert\Columns. Khi đó xuất hiện hộp hội thoại Insert Columns:44

  Hình 44: Hộp hội thoại Insert Columns

 • Thao tác tiếp theo tương tự như phần chèn hàng.
 • Xóa hàng, cột:
 • Chọn hàng hoặc cột cần xóa.
 • Vào menu Table\Delete, chọn Rows nếu muốn xóa hàng và chọn Columns nếu muốn xóa cột.
 • Điều chỉnh hàng, cột:
 • Cách 1:
 • Để thay đổi chiều cao của hàng: Dời con trỏ chuột đến hàng lưới ngang của hàng đó, khi con trỏ chuột biến thành hình mũi tên hai đầu, nhấn giữ và kéo lên hoặc xuống để thay đổi chiều cao của dòng.
 • Để thay đổi độ rộng của cột: Dời con trỏ chuột đến lưới dọc của cột, khi con trỏ chuột biến thành hình mũi tên hai đầu thì nhấn và kéo chuột sang phải hoặc trái để thay đổi độ rộng của cột.
 • Cách 2:
 • Chọn hàng hoặc cột cần thay đổi kích thước.
 • Vào menu Table\Table Properties, khi đó xuất hiện hộp hội thoại Table Format.
 • Chọn thẻ Columns.45

Hình 45: Hộp hội thoại Table Format – Thẻ Columns

 • Chọn độ rộng cho từng cột theo ý muốn.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện việc thay đổi độ rộng của cột.
 • Trộn và chia ô:
 • Trộn nhiều ô thành một ô:
 • Chọn các ô cần trộn với nhau.
 • Vào menu Table\Merge Cells, hoặc nhấn chuột vào biểu tượng trộn ô Merge Cells trên thanh công cụ tạo bảng, hoặc nhấn chuột phải chọn Cell\Merge.
 • Chia một ô thành nhiều ô
 • Chọn ô cần chia nhỏ.
 • Vào menu Table\Split cells, hoặc nhấn chuột vào biểu tượng Split Cells trên thanh công cụ tạo bảng, hoặc nhấn chuột phải chọn Cell\Split, khi đó hộp hội thoại chia ô Split Cells sẽ xuất hiện:46

Hình 46: Hộp hội thoại Split Cells

 • Chọn số cột hoặc số dòng cần chia trong hộp Split cell into.
 • Nếu muốn chia ô đã chọn thành nhiều dòng thì sau khi chọn số dòng cần chia bạn sẽ nhấn chọn mục Horizontally.
 • Nếu muốn chia ô đã chọn thành nhiều cột thì sau khi chọn số cột cần chia bạn sẽ nhấn chọn mục Vertically.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện việc chia ô.
 • Gộp bảng và chia bảng:

Toàn bộ một bảng có thể chia thành 2 bảng và 2 bảng có thể được gộp lại thành một bảng.

 • Chia bảng:
 • Đặt con trỏ vào một ô bất kỳ trong bảng mà bạn muốn tách bảng thành hai từ dòng chứa ô đó (bảng được chia trực tiếp ngay phía trên của con trỏ).
 • Nhấn chuột phải và chọn Split Table, khi đó xuất hiện hộp hội thoại chia bảng Split Table.47

Hình 47: Hộp hội thoại Split Table

 • Chọn các định dạng về dòng tiêu đề cho bảng mới.
 • Gộp hai bảng:
 • Xóa khoảng trắng giữa hai bảng bằng cách dùng phím Delete.
 • Chọn một ô trong bảng thứ 2.
 • Nhấn chuột phải và chọn Merge Tables, khi đó xuất hiện hộp hội thoại gộp bảng Merge Tables.48

Hình 48: Hộp hội thoại Merge Tables

 • Chọn Join with previous table khi muốn gộp bảng chứa ô đang chọn với bảng ở phía trước nó.
 • Chọn Joint with next table khi muốn gộp bảng chứa ô đang chọn với bảng sau nó.
 • Lặp lại tiêu đề khi sang trang:

Bạn có thể lặp lại tiêu đề của một bảng nào đó khi sang trang mới mà bảng đó kéo qua như sau:

 • Vào menu Table\Insert\Table, xuất hiện hộp hội thoại chèn bảng:49

      Hình 49: Hộp hội thoại Insert Table

 • Tích chọn ô HeadingRepeat Heading.
 • Chọn số dòng và cột cho bảng.
 • Nhấn nút <<OK>> để thiết lập bảng với tiêu đề được lặp mỗi khi bảng đó kéo dài sang trang mới.
 • Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply