Bài 5: Truy vấn hành động

0

1/ Truy vấn MAKE TABLE QUERY:

1.1/ Chức năng:

Make Table Query: Tạo ra một bảng DL mới từ một hoặc nhiều bảng có quan hệ với nhau thoả mãn những điều kiện nào đó.

Cần nhấn mạnh rằng: Make_Table Query tạo ra một bảng thực sự có đủ các tính chất cần thiết.

1.2/ Tạo Make Table Query:

 • Tạo một Select Query mới, chọn bảng và các trường cần sử dụng, đặt điều kiện cho các trường (Nếu muốn).
 • Từ Query\ Make Table Query (hoặc chọn biểu tượng Query Type).
 • Nhập tên bảng cần xuất DL
 • Chạy truy vấn.

1.3/ Ví dụ

Tạo bảng BANHANG05 để lưu các hàng đã bán năm 2005 (year(ngayHD)=2005) gồm các trường: Mahang, tenhang,nhaSX,donvitinh, ngayHD.

2/ Truy vấn  UPDATE QUERY.

2.1/ Chức năng:

 • Dùng để tính toán trên các trường của bảng DL nguồn bằng viềc sử dụng các công thức kết hợp với các trường DL đã có .
 • Update Query khi chạy chỉ đưa ra dòng thông báo đã cập nhật được bao nhiêu bản ghi trên bảng DL nguồn .

2.2/Cách tạo Query Update:

 • Tạo truy vấn mới, chọn bảng và các trường cần tính toán hay cập nhật DL.
 • Mở Query \ Update Query:
 • Tại Field : chọn trường cần cập nhật DL.
 • Tại Update To: nhập công thức cập nhật cho trường.
 • Tại Criteria: nhập điều kiện cập nhật .

2.3/ Các ví dụ:

– VD1: Tính trường tổng điểm với điều kiện :

Tổng điểm=điểm toán +điểm lý+ điểm hoá.

Cách làm:

 • Tại Field: chọn trường cần tính toán
 • Tại Update to: nhập công thức: diemtoan + diemly + diemhoa.

– VD2: Tính trường kết quả = đỗ nếu tổng điểm>=21 còn lại là trượt.

Cách làm

 • Tại Field: Chọn trường ketqua
 • Tại Update to: Nhập công thức sau: iif([tongdiem]>=21,“đỗ”, “trượt”)

– VD3: Tăng tổng điểm cho những người có kv=1 tăng 2, kv=2 tăng 1.5, còn  kv khác tăng 0.5.

Cách làm:

 • Tại Field: Chọn trường tongdiem
 • Tại Update to: [tongdiem]+iif([kv]=1.2,iif([kv]=2,1.5,0.5)).

3/ Truy vấn APPEND QUERY:

3.1/ Chức năng:

Append Query dùng để ghép nối các bản ghi từ một hoặc nhiều bảng có quan hệ với nhau vào một bảng DL thoả mãn với các điều kiện đặt ra.

Đặc biệt Append Query rất hữu ích trong việc nhập một khối lượng lớn dữ liệu vào bảng. Thực vậy, công việc này cần đòi hỏi chia sẻ cho nhiều người, sau đó nối dữ liệu thành một bảng duy nhất.

3.2/ Tạo Append Query:

 • Tạo một truy vấn Select Query trên một hoặc nhiều bảng cần ghép nối các bản ghi vào bảng khác. (Có thể gõ vào các điều kiện cho trường nếu muốn)
 • Chọn Query \ Append Query.
 • Chọn bảng nguồn cần kết nối tại hộp thoại Append.
 • Chạy truy vấn và xem kết quả tại bảng nguồn

4.Truy vấn DELETE QUERY:

4.1/ Chức năng:

Delete Query dùng để xoá các bản ghi ở một bảng DL thoả mãn các điều kiện đặt ra.

Lưu ý: Khi tạo truy vấn Delete Query chỉ lấy vào duy nhất một bảng dữ liệu  cần xoá.

4.2/ Cách tạo :

 • Dùng Select Query lấy ra các bản ghi thoả mãn điều kiện cần xoá.
 • Từ Query\ Delete Query.

Ghi truy vấn lên đĩa và chạy truy vấn. Xem xét kết quả tại bảng.

Share.

About Author

Leave A Reply