Bài 4: Vòng lặp for , và vòng lặp while -do while

0

1.Vòng lặp for

1.1 Một số cách sử dụng vòng lặp for trong javascript

Lặp với bước nhảy tăng 1 đơn vị: XEM DEMO

 

1
2
3
4
5
6
var i;
// Lặp 10 lần từ 0 -> 9
// Bước nhảy là i++ nên sau mỗi lần lặp i tăng lên 1 đơn vị
for (i = 0; i < 10; i++){
    document.write(i + '<br/>');
}

 

Lặp với bước nhay giảm 1 đơn vịXEM DEMO

 

1
2
3
4
5
6
var i;
// Lặp 10 lần từ 10 -> 1
// Bước nhảy là i-- nên sau mỗi lần lặp i sẽ giảm 1 đơn vị
for (i = 10; i > 0; i--){
    document.write(i + '<br/>');
}

 

Lặp với bước nhay tăng N đơn vịXEM DEMO

 

1
2
3
4
5
6
var i;
var n = 2;
// Lặp 5 lần từ 0 -> 8, bước nhảy là 2
for (i = 0; i < 10; i+=n){
    document.write(i + '<br/>');
}

 

Lặp với bước nhảy giảm N đơn vịXEM DEMO

 

1
2
3
4
5
6
var i;
var n = 2;
// Lặp 5 lần từ 10 -> 2, bước nhảy là -2
for (i = 10; i > 0; i-=n){
    document.write(i + '<br/>');
}

 

Khai báo biến lặp (i) ngay trong vòng lặp:

Ngoài cách khai báo biến (i) ở ngoài vòng lặp thì ta có thể khai báo trong vòng lặp như ví dụ sau đây:

1
2
3
for (var i = 0; i < 10; i++){
    document.write(i + '<br/>');
}

 

1.2. Lặp vô hạn với vòng lặp for trong javascript

Khi sử dụng vòng lặp for khí khi lặp vô hạn hơn vòng lặp while, do while. Tuy nhiên nếu bạn dùng sai thì sẽ dẫn đến lặp vô hạn đấy

Dưới đây là một ví dụ lặp vô hạn:

 

1
2
3
for (var i = 0; i < 10; i--){
    document.write(i + '<br/>');
}

Ta thấy bước nhảy là i-- tức là sau mỗi vòng lặp sẽ giảm – xuống 1 đơn vị trong khi điều kiện dừng là i >= 10, rõ ràng điều kiện này sẽ không bao giờ đúng nên vòng lặp dẫn đến lặp vô hạn.

1.3. Vòng lặp for lồng nhau trong javascript

Khái niệm vòng lặp lồng nhau cũng giống như câu lệnh if else lồng nhau vậy thôi, nghĩa là vòng lặp sẽ nằm trong vòng lặp. Cấu trúc của nó như sau:

 

1
2
3
4
5
6
for (var i = 0; i < 10; i++)
{
    for (var j = 0; j < 10; j++){
        // Statment
    }
}

Có một điều lưu ý là hai biến điều khiển vòng lặp phải khác nhau nhé, trong ví dụ trên mình dùng i cho vòng lặp ở ngoài và j cho vòng lặp con phía trong.

 

Ví dụ: Viết chương trình in ra một ma trận 10×10

XEM DEMO

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
for (var i = 0; i <= 9; i++)
{
    for (var j = 0; j <= 9; j++){
        // In ra vị trí của ma trận [i][j]
        document.write("(["+i+"]["+j+"])");
    }
    // Xuống hàng
    document.write("<br/>");
}

 

2.Vòng lặp while -do while trong javascript

2.1 Vòng lặp while trong javascript

Cấu trúc vòng lặp while

 

1
2
3
while (condition
){
    // do something
}

Trong đó condition là điều kiện dừng vòng lặp, nếu condition đúng thì vòng lặp sẽ được thực thi cho tới khi condition có giá trị sai. Chính vì vậy nếu condition luôn luôn đúng thì vòng lặp sẽ dẫn tới lặp vô hạn.

 

Ví dụ: Dùng vòng lặp while lặp từ 1 tới 10. XEM DEMO

 

1
2
3
4
5
var i = 1;
while (i <= 10){
    document.write(i + '<br/>');
    i++; // tăng i lên nếu không sẽ bị lặp vô hạn
}

Trong ví dụ này biến i có giá trị khởi đầu là  i = 1, điều kiện dừng vòng lặp là i <= 10. Như vậy sau mỗi bước lặp nếu ta không tăng i lên thì vòng lặp sẽ dẫn tới lặp vô hạn.

 

Ví dụ: Dùng vòng lặp while lặp từ 10 trở về 1XEM DEMO

 

1
2
3
4
5
var i = 10;
while (i >= 1){
    document.write(i + '<br/>');
    i--; // giảm i xuống nếu không sẽ bị lặp vô hạn
}

Trường hợp này thì lại khác sau mỗi vòng lặp thì ta phải giảm i xuống 1 đơn vị vì điều kiện lặp là i >= 1.

 

Ví dụ: Lặp với điều kiện phức tạpXEM DEMO

Ta sẽ làm một ví dụ đơn giản đó là sử dụng hàm prompt trong javascript để lấy thông tin từ người dùng, nếu người dùng nhập vào số trong khoảng 1 -> 10 thì dừng, ngược lại thì yêu cầu họ nhập lại.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
// Biến lưu giá trị người dùng nhập vào
var value = null;
// Trong khi giá trị bé hơn 1 hoặc giá trị lớn hơn 10
// thì chạy thân vòng lặp
while (value < 1 || value > 10){
    value = prompt("Nhập vào số từ 1 -> 10");
}
// Sau khi nhập đúng thì in ra màn hình
alert("Số bạn vừa nhập là " + value);

Như vậy trường hợp này ta không hề biết là lặp bao nhiêu lần cả phải không nào :D.

 

2.2. Vòng lặp do while trong javascript

Khác một chút so vói vòng lặp while là vòng lặp do while sẽ thực thi trường rồi mới kiểm tra điều kiện. Ví dụ bạn chơi trò chơi bốc thăm, lần đầu tiên bạn sẽ bốc nếu cây thăm may mắn thì bốc tiếp và ai được nhiều cây thăm may mắn thì thắng, như vậy có nghĩa là bạn sẽ được bốc 1 lần rồi mới kiểm tra điều kiện cho lần bốc kế tiếp. Từ đó suy ra trong vòng lặp do while sẽ luôn luôn thực thi lặp ít nhất 1 lần.

Cấu trúc vòng lặp do while

 

1
2
3
4
do {
    // some thing
}
while (condition);

Trong đó condition là điều kiện để dừng vòng lặp.

 

Ví dụ chứng minh vòng lặp do while luôn luôn lặp ít nhất là 1 lần

Hồi nãy mình nói có vẻ bạn không tin nên mình sẽ làm một ví dụ luôn. Như bạn biết nếu điều kiện condition là false thì sẽ không lặp thì bây giờ ta cho nó false luôn để xem có lặp không nhé.

XEM DEMO

 

1
2
3
4
do {
    alert(1);
}
while (false);

Chạy lên bạn sẽ thấy nó có lặp 1 lần. Bây giờ ta thay bằng vòng lặp while xem có lặp không nhé.

 

XEM DEMO

 

1
2
3
while (false){
    alert(1);
}

Im re phải không nào 😀

 

Ví dụ: Sử dụng vòng lặp do while để viết lại chương trình yêu cầu nhập các số từ 1 -> 10 ở ví dụ trong phần vòng lặp whileXEM DEMO

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
// Biến lưu giá trị người dùng nhập vào
var value = null;
// Thực thi
do {
    value = prompt("Nhập vào số từ 1 -> 10");
}
while (value < 1 || value > 10);
// Sau khi nhập đúng thì in ra màn hình
alert("Số bạn vừa nhập là " + value);

 

2.3. Vòng lặp while – do while lồng nhau

Cũng giống như trong vòng lặp for, ta có thể lồng nhiều vòng lặp while hoặc do while lại với nhau để viết chương trình.

Ví dụ: Dùng vòng lặp while xây dựng ma trận 10×10. XEM DEMO

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
var i = 0;
// Vòng lặp ngoài
while (i <= 9)
{
    // Mỗi lần lặp gan j = 0;
    var j = 0;
    // Lặp nếu j < <=
    while (j <= 9)
    {
        // In ra màn hình
        document.write('['+i+']['+j+'] ');
        // Tăng j lên nếu không sẽ bị lặp vô hạn
        j++;
    }
    // Xuống hàng
    document.write('<br/>');
    //Tăng i lên nếu không sẽ bị lặp vô hạ
n
    i++;
}

Tương tự cho vòng lặp do while các bạn tự làm lấy nhé.

Nguồn: freetuts.net

Share.

About Author

Leave A Reply