Bài 7: Cấu trúc lặp do-while

0

* TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  1. Cấu trúc lặp do – while
Chức năng của nó là hoàn toàn giống vòng lặp while chỉ trừ có một điều là điều kiện điều khiển vòng lặp được tính toán sau khi [Khối lệnh] được thực hiện, vì vậy [Khối lệnh] sẽ được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi condition không bao giờ được thoả mãn

  2. Cú pháp
do
{
Khối lệnh;
}
while (biểu thức điều khiển);

Trong đó:
– [biểu thức điều khiển] là biểu thức logic
– Trong [khối lệnh] cần có tác động để [biểu thức điều khiển] sai đi.

** VÍ DỤ
———————————

Ví dụ 1:
+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 1<n<2014.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
int n;
// su dụng do-while de nhap n
do{
cout<<“\n n= “;
cin>>n;
if (n<=1||n>=2014)
cout<<“\n Nhap lai n !”;
}while (n<=1||n>=2014);
// tinh tong
int s=0,i=0;
do{
s=s+i;
i++;
}while(i<=n);
// in ket qua
cout<<“\n Tong = “<<s;
return 0;
}

Ví dụ 2:
+ Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 4<=n<=1000.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
int n;
// su dụng do-while de nhap n
do{
cout<<“\n n= “;
cin>>n;
if (n<4||n>1000)
cout<<“\n Nhap lai n !”;
}while (n<4||n>1000);
// dem so chan
int dem=0,i=0;
do{
if (i%2==0) dem++;
i++;
}while (i<=n);

// in ket qua
cout<<“\n Ket qu = “<<dem;

return 0;
}

Vi dụ 3:
+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
cout<<“\n In ket qua: “;
int i=1000;
do{
if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
cout<<i<<” ; “;
i++;
}while (i<=9999);
return 0;
}

Ví dụ 4:
+ Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
cout<<“\n In bang cuu chuong: \n”;
int i=1;
do{
int j=1;
do{
cout<<i<<“x”<<j<<“= “<<i*j<<” ; “;
j++;
}while (j<9);
cout<<“\n”;
i++;
} while (i<=9);
return 0;
}

Ví dụ 5:
+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
cout<<“\n In so nguyen to nho hon 1000: \n”;
int i=1;
do
{
int test=0,j=2;
do{
if(i%j==0) {
test=1;
break;
}
j++;
}while (j<i);
if(test==0) cout<<i<<” ; “;
i++;
}while (i<=1000);
return 0;

}

*** CHÚ Ý:

– Các cấu trúc for, while, do-while có thể chuyển đổi qua lại cho nhau.
– Câu lệnh break, continue:
+ break: khi gặp lệnh break vòng lặp kết thúc
+ continue: khi gặp lệnh contineu vòng lặp bỏ qua phần còn lại, bắt đầu vòng lặp mới.

Share.

About Author

Leave A Reply