Bài 3: Câu lệnh Vào / Ra

0

* TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  1. In dữ liệu ra màn hình

   cout<<data1<<data1<<…;

Trong đó:
– data là biến, biểu thức, xâu ký tự,…
– Mỗi khối dữ liệu cách nhau bởi <<

  2. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

   cin>>var1>>var2>>…;

Trong đó:
– var là các biến cần nhập từ bàn phím.
– Mỗi biến cách nhau bởi >>

** VÍ DỤ
———————————

Ví dụ 1:
+ Yêu cầu:  Nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 số đó.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main() {
int a,b;
// nhap 2 so
cout<<“\n Nhap 2 so: “;
cout<<“\n a= “;
cin>>a;
cout<<“\n b= “;
cin>>b;
// Tinh tong, hieu, tich, thuong
int tong,hieu,tich;
tong=a+b;
hieu=a-b;
tich=a*b;
float thuong=(float)a/b;
// in ket qua
cout<<“\n Tong: “<<tong;
cout<<“\n Hieu: “<<hieu;
cout<<“\n Tich: “<<tich;
cout<<“\n Thuong: “<<thuong;return 0;
}

Ví dụ 2:
+ Yêu cầu:  Nhập vào 3 cạnh tam giác, tính chu vi, diên tích tam giác đó.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;int main() {
float a,b,c;

// nhap 3 canh tam giac
cout<<“\n Nhap 3 canh: “;
cout<<“\n a= “;
cin>>a;
cout<<“\n b= “;
cin>>b;
cout<<“\n b= “;
cin>>b;

// Tinh chu vi tam giac
float cv,dt;
cv=a+b+c;

float p=cv/2;

dt=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

// in ket qua
cout<<“\n Chu vi: “<<cv;
cout<<“\n Dien tich: “<<dt;

return 0;
}

Ví dụ 3:
+ Yêu cầu: Tính điểm cho sinh viên:
– Nhập vào điểm: điểm toán rời rạc (3 tín chỉ); điểm lập trình (4 tín chỉ); điểm cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ)
– Tính điểm tổng kết.
– In kết quả.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>using namespace std;

int main() {
float dTRR,dLT,dCSDL;

// nhap nhap diem
cout<<“\n Nhap diem: “;
cout<<“\n Diem toan roi rac: “;
cin>>dTRR;
cout<<“\n Diem lap trinh: “;
cin>>dLT;
cout<<“\n Diem co so du lieu: “;
cin>>dCSDL;
// Tinh diem
float dTK;
dTK=(dTRR*3+dLT*4+dCSDL*3)/10;
// in ket qua
cout<<“\n Diem tong ket: “<<dTK;

return 0;
}

Share.

About Author

Leave A Reply