Bài 4: Viết code trong trang code behind

0

Vì trang aspnet của chúng ta kế thừa từ trang aspx.cs lên trong trang .aspx chúng ta muốn gọi dữ liệu từ biến hay hàm trong file .aspx.cs chúng ta phải khai báo với bổ ngữ truy cập protected hoặc public.

Ví dụ sau:

Trang codebehind.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="codebehind.aspx.cs" Inherits="codebehind" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Gán giá trị:</h3>
    <asp:Label ID="lblhello" runat="server" Text="Label"></asp:Label><br /><br />
    <h3>Lấy giá trị từ code behind</h3>
    <%=_hello %>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Trang codebehind.aspx.cs

using System;

public partial class codebehind : System.Web.UI.Page
{
  protected string _hello;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    _hello = "Hello World";
    lblhello.Text = _hello;
  }
}

Trong ví dụ trên có sử dụng một điều khiển asp.net là Label các bạn sẽ được học trong chương sau, ở chương này bạn hiểu nó là một điều khiển để hiển thị dữ liệu.

Bạn thấy trong phần code behind có khai báo một biến _hello kiểu string và bổ ngữ truy cập là protected trong sự kiện Page_Load(khi trang được tải lên) chúng ta gán _hello = “Hello World”;  và sau đó gán giá trị cho Label bằng giá trị của _hello. Còn trong trang .aspx chúng ta có sử dùng thẻ <%= %> để lấy giá trị của _hello để in ra màn hình.

Share.

About Author

Leave A Reply