Bài 3: Viết code C# trong file .aspx

0

Về cơ bản bạn dùng các các thẻ sau

–       <% %> bạn có thể khai báo biến hoặc viết các hàm, lớp trong thể này,

–       <%= %> với thẻ này bạn dùng để gọi giá trị của biến hay của 1 hàm nào đó,

–       <%# %> lấy giá trị dùng trang các đối tượng ràng buộc dữ liệu.

 

Đây là một ví dụ đơn giản

Trang basic.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Basic.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Basic</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <%
      string abc = "Hello World!";
    %>
    Biến abc của bạn vừa khai báo có giá trị <%=abc %>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

 

Share.

About Author

Leave A Reply