Bài 2: Sử dụng các trình bày

0

a, Trình bày if – if else

Khi bạn cần kiểm tra một điều kiện nào đó trước khi thực hiện công việc, hoặc kiểm tra điều kiện nếu đúng thì làm việc còn khác thì không làm bạn có thể dùng trình bày if – if else

cú pháp:

if(điều_kiên)
{ 
//thực hiện công việc
} 

if(điều_kiên)
{
// thực hiện công việc 1
}
else
{
//thực hiện công việc 2 
}

Lưu ý bạn có thể dùng nhiều cặp if – else lồng nhau: Ví dụ:

Vd1
if (conn.State != ConnectionState.Open)
conn.Open();
Vd2
if (1 > 2)
MessageBox.Show("1>2");
else
MessageBox.Show("2>1");

b, Sử dụng trình bày switch case

Khi công việc có nhiều lựa chọn và tuỳ vào từng trường hợp để bạn đưa ra công việc phù hợp với điều kiện đưa vào bạn có thể dùng trình bày switch case. Ví dụ:

string giatri = Request.QueryString["abc"];
switch (giatri)
{
case "a":
//thuc hien cong viec a
break;
case "b":
//thuc hien cong viec b
break;
default:
//thuc hien cong viec mac dinh
break;
}

c, Sử dụng trình bày for

Ví dụ

string giatri;
for (int i = 0; i < 10; i++)
giatri += i.ToString();
MessageBox.Show(giatri);

Khi làm việc với mảng hay trong trường hợp thực hiện một công việc trong khoảng nào đó chúng ta có thể dùng trình bày for.

d, Sử dụng trình bày while thực hiện công việc trong khi điều kiện đúng

Ví dụ

int i = 0;
while (i < 5)
{
Console.WriteLine(i.ToString());
i++;
}

e, Sử dụng trình bày do while ngược lại với while – do while làm việc cho đến khi điều kiện đúng thì thoát.

Ví dụ

int i = 0;
do
{
MessageBox.Show(i.ToString());
i++;
} while (i < 3);

f, Sử dụng trình bày break (để thoát khỏi vòng lặp) Ví dụ

int i = 0;
do
{
MessageBox.Show(i.ToString());
i++;
if (i == 1)
break;
} while (i < 3);

g, Sử dụng trình bày continue.

Ví dụ

int j = 0;
for ( int i = 0; i < 5; i++ )
{
j++;
if ( j > 2 )
{
MessageBox.Show(j.ToString());
continue;
}
}

h, Sử dụng trình bày return(được sử dụng trong các hàm để trả về giá trị cụ thể cho hàm)

Ví dụ

public int sum(int a, int b)
{
return a + b;
}

k, Sử dụng trình bày go…to.

Ví dụ

int i = 0;
int j = 0;
while (i < 5)
{
i++;
j++;
if (j == 2)
goto jumpeddoutofloop;
}
jumpeddoutofloop:
Console.WriteLine("I jumped out");

 

Share.

About Author

Leave A Reply