Xây dựng ứng dụng đa màn hình và truyền dữ liệu

0
Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách xây dựng giao diện cho Activity và các chuyển màn hình đơn giản thông qua việc tạo ra màn hình đăng nhập cho ứng dụng. Tiến hành tạo Project, vào thư mục res/layout mở tập tin activity_main.xml sẽ có giao diện như hình.
Thực hiện kéo các điều khiển vào trong Layout như hình, chuyển qua chế độ XML (ô màu xanh) sửa thuộc tính của các điều khiển như sau:
Điều Khiển
android:id
android:text
Button
btnDangNhap
@string/btnDN
TextView1
txtTaiKhoan
@string/txtTK
TextView2
txtMatKhau
@string/txtMK
EditText1
editTaiKhoan
EditText2
editMatKhau
Vào thư mục res/values mở tập tin strings.xml và bổ sung như sau:
Trong hàm onCreate của tập tin MainActivity.java xử lý sự kiện nhấn cho Button.
Tạo lớp SecondActivity trong thư mục src với nội dung như sau:
Mở tập tin AndroidManifest.xml, trong cặp thẻ application bổ sung thêm Activity cho ứng dụng.
Tiến hành chạy Project, bấm vào nút Go ứng dụng sẽ chuyển qua màn hình SecondActivity như hình, thực hiện bấm nút Back trên thiết bị ảo để trở về MainActivity
Nguồn: Sưu tầm
Share.

About Author

Leave A Reply