Kiểu dữ liệu và khai báo biến

0
  1. Kiểu dữ liệu.

C# đưa ra các kiểu dữ liệu dựng sẵn rất tiện ích, phù hợp với một ngôn ngữ lập trình hiện đại. Bảng sau đây sẽ miêu tả một số kiểu dữ liệu chính trong C#

<td”>Giá trị true/false

Kiểu C# Kiểu .Net Số Byte Mô tả
byte Byte 1 số nguyên không dấu từ 0 đến 255
char Char 2 Kiểu ký tự Unicode
bool Boolean 1
sbyte Sbyte 1 Số nguyên có dấu, từ -128 đến 127
short Int16 2 Số nguyên có dấu từ -32768 đến 32767
ushort Int16 2 Số nguyên không dấu từ 0 đến 65.535
int Int32 4 Số nguyên có dấu –2.147.483.647 đến 2.147.483.647
uint Int32 4 Số nguyên không dâu 0 đến 4.294.967.295
float Single 4 kiểu dấu chấm động, giá trị xấp xỉ từ 3,4E-38 đến 3,4E+38, với 7 chữ số có nghĩa.
Double Double 8 Kiểu dấu chấm động có độ chính xác gấp đôi, giá trị xấp xỉ từ 1,7E-308 đến 1,7E+308, với 15,16 chữ số có nghĩa
Decimal Decimal 8 Có độ chính xác đến 28 con số và giá trị thập phân, được dùng trong tính toán tài chính, kiểu này đòi hỏi phải có hậu tố m hoặc M kèm theo sau.

 

  1. khai báo biến

Cú pháp: Kiểu Tên_biến;

Ví dụ:

string giatri_chuoi;

int giatri_nguyen;

Chú ý biến có thể bao gồm các chữ cái, chữ số(không được đứng đầu) và ký tự _ (nối)

Biến trong C# phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Nguồn: Apps1pro

Share.

About Author

Leave A Reply