Bài 5: BẢNG BIỂU ( tiếp)

0

Trình bày nội dung trong bảng

Bạn có thể định dạng phông chữ, kích thước, căn lề, định dạng về số… bằng cách nhấn chọn các biểu tượng chức năng tương ứng trên thanh công cụ định dạng bảng Table.

50 Hình 50: Thanh công cụ Table

Ngoài ra, bạn có thể định dạng nội dung trong bảng biểu bằng cách chọn vùng cần định dạng và nhấn chuột phải, chọn Font, Size, Style, Alignment,

Vẽ khung và tô nền

 • Vẽ khung:

Một bảng khi được chèn vào trong văn bản đã tự động vẽ khung. Tuy nhiên để cho đẹp hơn bạn có thể vẽ lại.

 • Chọn toàn bộ bảng (vào menu Table\Select\Table) hoặc chọn những ô cần vẽ khung.
 • Trên thanh công cụ định dạng bảng Table thực hiện các thao tác sau:
 • Nhấn vào biểu tượng Line Style: để chọn nét vẽ.
 • Nhấn vào biểu tượng Line Color (of the border): để chọn màu đường vẽ.
 • Nhấn vào biểu tượng Borders: để chọn đường viền thích hợp.

Bạn còn có thể vẽ khung cho bảng bằng cách đưa con trỏ vào một vị trí nào đó trên bảng cần vẽ khung, nhấn chuột phải chọn Table, hoặc vào menu Table\Table Properties. Trên hộp hội thoại Table Format, chọn thẻ Border để chọn các đường viền thích hợp.

 • Lựa chọn màu nền và hình ảnh:
 • Tô nền cho một hay nhiều ô, hàng hoặc toàn bộ bảng:
 • Chọn các ô, hàng hay bảng muốn tô nền.
 • Nhấn chuột phải và chọn Table hoặc vào menu Table\Table Properties, chọn thẻ Background. Khi đó hộp hội thoại màu nền – Background xuất hiện.
 • Trong mục As, nhấn chọn là Color.
 • Trong mục Background color chọn màu thích hợp.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện việc tô nền.
 • Tạo nền bằng hình ảnh cho một ô, dòng hay toàn bộ bảng:
 • Thao tác tương tự phần tô nền.
 • Khi xuất hiện hộp hội thoại màu nền Background xuất hiện, chọn Graphic trong mục As.
 • Chọn đường dẫn chứa hình ảnh muốn chèn làm nền bằng cách nhấn nút <<Browse>> trong mục File.
 • Chọn kiểu đặt hình ảnh.51

Hình 51: Hộp hội thoại Table Format – Thẻ Background

 • Position: Xác định vị trí đặt hình ảnh trên bảng lưới vị trí.
 • Area: Giãn hình ảnh để phủ kín vùng đã chọn.
 • Tile: Lát hình ảnh để phủ đầy vùng đã chọn.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện việc tạo nền bằng hình ảnh.

Bạn có thể vẽ khung và tô nền bằng cách vào menu Format\Paragraph.

Chuyển đổi giữa văn bản và bảng

Trình soạn thảo giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa bảng và văn bản.

 • Để chuyển dữ liệu văn bản vào một bảng:
 • Chọn vùng dữ liệu văn bản để chuyển vào bảng.
 • Vào menu Table\Convert\Text to Table, xuất hiện hộp hội thoại sau:52

Hình 52: Hộp hội thoại Convert Text to Table

 • Chọn cách phân cách trường:
 • Tabs: Tab.
 • Paragraph: Đoạn văn.
 • Semicolons: Dấu chấm phẩy.
 • Other: Ký tự khác.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện chuyển đổi.
 • Để chuyển đổi từ một bảng thành văn bản
 • Chọn bảng muốn chuyển đổi.
 • Vào menu Table\Convert\Table to Text.
 • Chọn cách phân cách trường.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện chuyển đổi.

Tính toán trên bảng

Bạn có thể thực hiện một số phép tính đơn giản trên bảng của Writer. Một khía cạnh nào đấy thì Writer cũng có khả năng như một bảng tính điện tử (OpenOffice.org Calc), tuy nhiên nó chỉ xử lý được những phép toán đơn giản.

 • Tính tổng:

Giả sử có một bảng số liệu như sau:

STT Họ và tên Lương Phụ cấp Thực lĩnh
1 Nguyễn Thị Hòa 1.500.000 300.000 ?
2 Trần Văn Anh 1.300.000 200.000 ?
3 Lê Thị Hoa 1.450.000 200.000 ?
Tổng cộng ? ? ?

Sử dụng hàm tính tổng SUM của Writer để điền giá trị tổng vào các ô có dấu ?

 • Đặt điểm trỏ lên ô cần chứa giá trị tổng. Ví dụ một ô trên dòng Tổng cộng.
 • Mở mục chọn Table\Formula, hoặc nhấn phím F2, hộp hội thoại Formula xuất hiện:

53

Hình 53: Thanh công thức

 • Gõ công thức cần tính ở mục Formula. Ví dụ: = SUM và dùng chuột bôi đen những ô cần tính tổng. Công thức này được áp dụng để tính tổng.
 • Cuối cùng nhấn phím Enter để hoàn tất việc tính tổng. Tương tự với các ô còn lại, ta được kết quả như sau:

Giả sử có một bảng số liệu như sau:

STT Họ và tên Lương Phụ cấp Thực lĩnh
1 Nguyễn Thị Hòa 1.500.000 300.000 1.800.000
2 Trần Văn Anh 1.300.000 200.000 1.500.000
3 Lê Thị Hoa 1.450.000 200.000 1.650.000
Tổng cộng 4.250.000 700.000 4.950.000

Sắp xếp dữ liệu trên bảng

Dữ liệu trên bảng có thể được sắp xếp theo một thứ tự nào đó.

Giả sử có bảng dữ liệu như sau:

Sắp xếp bảng theo Tên, Họ đệm và Điểm trung bình:

 • Chọn vùng cần sắp xếp, cụ thể trong bài toán này bạn chọn cột Họ và đệm, cột Tên và cột Điểm trung bình.
 • Vào menu Tools\Sort hoặc menu Table\Sort, xuất hiện hộp hội thoại Sort.54

Hình 54: Hộp hội thoại Sort

 • Thiết lập thuộc tính cho hộp hội thoại này như sau:
 • Key: Tiêu chí lọc.
 • Column: Chọn số cột dữ liệu cần sắp xếp.
 • Key type: Chọn kiểu tiêu chí lọc:
  • Alphanumeric: Kiểu tiêu chí lọc ở dạng vừa số vừa chữ.
  • Numeric: Kiểu tiêu chí lọc ở dạng số.
 • Order: Chọn trật tự sắp xếp:
  • Ascending: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
  • Descending: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện việc sắp xếp dữ liệu.

Sau khi sắp xếp theo cột Tên, thu được bảng kết quả như sau:

Chèn chú thích cho bảng

 • Đặt con trỏ chuột trong bảng cần chèn chú thích.
 • Nhấn chuột phải, chọn Caption. Khi đó xuất hiện hộp hội thoại Caption.
 • Gõ nội dung cần chú thích cho bảng đã chọn vào mục Caption.55

Hình 55: Hộp hội thoại Caption

 • Chọn các thông số về kiểu chữ số trong mục Numbering, dấu phân cách trong mục Separator.
 • Nhấn nút <<OK>> để thực hiện.

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply